29 มิ.ย.2558
- เพิ่มหนังสือเล่มใหม่: บุญสัมฤทธิ์ธรรมสำเร็จ
เขียนโดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ วัดชนะสงคราม

  4 มิ.ย.2558
- เพิ่มหนังสือ: บทความเพื่อพุทธวจนะ ศีลสิกขาบท ๑๕๐-๒๒๗ (พิมพ์ครั้งที่ 3)
เขียนโดยพระมหา ดร.สมลักษณ์ คันธสาโร วัดท่ามะโอ, พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
วัดชนะสงคราม

  28 พ.ค. 2558
- อ่านและค้นหาข้อความในพระไตรปิฏก จาก http://pitaka3.bodhidhara.net/

  23 ม.ค. 2558
- เพิ่มหนังสือเล่มใหม่: กรณีศึกษาภิษุณี

  7 พ.ย. 2557
- เพิ่มหนังสือเล่มใหม่: พระโสดาบันจากพระธรรมจักร

  24 มิ.ย. 2557
- เพิ่มหนังสือเล่มใหม่: บทความเพื่อพุทธวจนะ ศีลสิกขาบท ๑๕๐-๒๒๗ (พิมพ์ครั้งที่ 2)   เขียนโดย
พระมหา ดร.สมลักษณ์ คันธสาโร วัดท่ามะโอ, พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ วัดชนะสงคราม

  6 มิ.ย. 2556
- เพิ่มหนังสือเล่มใหม่: เดินสู่โพธิธรรม

  31 ต.ค. 2555
- เพิ่มหนังสือเล่มใหม่: รู้สุข ละทุกข์   พระไตรปิฎกร่วมสมัย

  29 ต.ค. 2555
- เพิ่มหนังสือเล่มใหม่: "ฉันทปรารมภ์" ว่าด้วยการเริ่มต้นแต่งฉันท์ พร้อมตัวอย่าง

  17 พ.ย. 2554
- ธรรมเทศนาโดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
ณ ภารตประเทศ แดนพุทธภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
(on Youtube)
    1 ดอกบัวบานบนยอดเขาคิชฌกูฏ
    2 พุทธประสูติ-ประกาศธรรม
    3 วางกาย-วางใจ
    4 นาลันทา-สารีบุตร
    5 วันพุทธปรินิพพาน
    Playlist

  31 ต.ค. 2554
- ธรรมเทศนาโดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
   พญาหงส์ทองธรรม
   ทีฆาวุกุมาร   (on Youtube)

  22 ต.ค. 2554
- ธรรมเทศนา สุวรรณสามชาดก on Youtube
- เพิ่มเติมหนังสือธรรมะเล่มใหม่: สุวรรณสามชาดก และวิปัสสนาสาธิเล่มใหม่

  21 ต.ค. 2554
- ธรรมเทศนา สุวรรณสามชาดก (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒)

  20 ต.ค. 2554
- วีดีโอบรรยายธรรม กัณฑ์มัทรี, เพื่อธรรม เพื่อเธอ, เลือกธรรม ไม่เลือกเธอ
- MP3 เสียงธรรม เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๙ "มัทรี", วิปัสสนาสาระ, วิปัสสนารื่นรมย์
- สามารถรับชมรับฟังเสียงธรรมและวีดิโอบน iphone และ ipad ได้
- โพธิธารวีดิโอ on Youtube

ข้อความจากพระไตรปิฎก

  


แนะนำหนังสือธรรมะน่าอ่าน

เแต่งโดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ดูรายการหนังสือทั้งหมด...

ขอเชิญฟังธรรมน่าสนใจ

ดูรายการเสียงธรรมะทั้งหมด...มีปัญหาในการดาวน์โหลดหรือรับฟังรับชมกรุณาติดต่ออีเมล์ webmaster@bodhidhara.net