• เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ขณะเป็นสามเณร) จากสำนักเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๓๕
  • ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๖
  • สอนวิชาฉันท์ภาษามคธประโยค ป.ธ. ๘ สำนักเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗, ๒๕๔๖-๒๕๔๙
  • สอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙
  • สอนวิชาฉันท์ภาษามคธประโยค ป.ธ. ๘ สำนักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒
  • อบรมกรรมฐานให้แก่ผู้สนใจปฏิบัติวิปัสสนา เช่นที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, โพธิปักขิยธรรมสถาน, วัดสามพระยา, ...
  • หนังสือที่ได้รับจัดพิมพ์เผยแพร่หลายเล่ม เช่น ฉันทปรารมภ์, พุทธประวัติภาคหลากบทกวี, วิปัสสนาสาธิต, วิปัสสนาวิถี, วิปัสสนาภาวนา, พระไตรปิฎกร่วมสมัย ๑-๓, ชมพูพรายแสง ถอดรหัสธรรม, ธรรมยาตรารำลึกแดนพุทธภูมิ, ปริญญาพ้นทุกข์, เสียงธรรมจากผู้พ้นทุกข์, เสียงธรรมจากพระโอษฐ์, ...
  • วีดิทัศน์อัตชีวประวัติ

ปัจจุบันอยู่ที่วัดชนะสงคราม คณะ ๙
ถนนจักรพงษ์ บางลำภู กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

email: uten.p9@gmail.com
www.bodhidhara.net