ธรรมเทศนา

โดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์

  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทรี ๙
      ตอนที่ ๑
      ตอนที่ ๒
      ตอนที่ ๓
เทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทรี ๙

ชมวีดิโอ กัณฑ์มัทรี on Youtube
  เพื่อเธอ เพื่อธรรม
      ตอนที่ ๑
      ตอนที่ ๒
      ตอนที่ ๓
      ตอนที่ ๔
เพื่อเธอ เพื่อธรรม
พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
๑๐ เมษายน ๒๕๕๔

ชมวีดิโอ เพื่อเธอ เพื่อธรรม on Youtube
  เลือก ธรรม ไม่เลือก เธอ
      ตอนที่ ๑
      ตอนที่ ๒
      ตอนที่ ๓
      ตอนที่ ๔
ธรรมเทศนา
เลือก ธรรม ไม่เลือก เธอ
โดย พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
วัดชนะสงคราม

ชมวีดิโอ เลือก ธรรม ไม่เลือก เธอ on Youtube
  อัตชีวประวัติ อัตชีวประวัติ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
 สมาธิ โพชณงค์ ๗ "สมาธิ"
ทอดกฐิน-ผ้าป่าสามัคคี เพชรบูรณ์
๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๖
ยุวพุทธฯ

ชมวีดิโอ สมาธิ on Youtube
 สุขะ พร ๕ เรื่อง สุขะ
ทอดกฐินสามัคคี วัดสังกิจาวาส เพชรบูรณ์
๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๗
ยุวพุทธฯ

ชมวีดิโอ สุขะ on Youtube
 ศีล อริยทรัพย์ เรื่องศีล
ทอดกฐินสามัคคี วัดสังกิจาวาส เพชรบูรณ์ ปี ๒๕๔๘
ยุวพุทธฯ

ชมวีดิโอ ศีล on Youtube
 มุทิตา พรหมวิหาร ๔ เรื่องมุทิตา
ทอดกฐินสามัคคี วัดสังกิจาวาส เพชรบูรณ์
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙
ยุวพุทธฯ

ชมวีดิโอ มุทิตา on Youtube
  อินทรีย์ ๕
      ตอนที่ ๑
      ตอนที่ ๒
      ตอนที่ ๓
      ตอนที่ ๔
      ตอนที่ ๕
      ตอนที่ ๖
      ตอนที่ ๗
อินทรีย์ ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา)

ตอนที่ ๑ - ความหมายของอินทรีย์ ๕
ตอนที่ ๒ - อินทรีย์ ข้อที่ ๑ ศรัทธา (สัทธินทรีย์)
ตอนที่ ๓ - อินทรีย์ ข้อที่ ๒ วิริยะ (วิริยินทรีย์)
ตอนที่ ๔ - อินทรีย์ ข้อที่ ๓ สติ (สตินทรีย์)
ตอนที่ ๕ - อินทรีย์ ข้อที่ ๔ สมาธิ (สมาธินทรีย์)
ตอนที่ ๖ - อินทรีย์ ข้อที่ ๕ ปัญญา (ปัญญินทรีย์)
ตอนที่ ๗ การปรับสมดุล อินทรีย์ ๕
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ยุวพุทธฯ

ชมวีดิโอ อินทรีย์ ๕ on Youtube

     วีดิโอ playlist ทั้งหมดบน Youtube
     วีดิโอทั้งหมดบน Youtube
หมายเหตุ:
- มีปัญหาในการรับชมหรือรับฟังวิดีโอกรุณาติดต่ออีเมล์: webmaster@bodhidhara.net
- วีดีโอออนไลน์สามารถดูได้จาก iphone, ipad, Mac OS X/Windows XP/7 Safari, FireFox, Chrome, IE
- การเปิดดูไฟล์วีดีโอออนไลน์ตามรายการข้างต้นอาจจะต้องใช้โปรแกรม Adobe Flash Player ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรมนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้โดยคลิกที่นี่ get flash player